آخرین ویرایش : February 3, 2013

محمد کاظم صبوری

معروف به : ملک الشعرا صبوری

روابط خانوادگی


نام پسر

محمدتقی بهار


میرزا محمدکاظم صبوری، ملک‌الشعرای آستان قدس رضوی در زمان ناصرالدین شاه بود؛ مقامی که پس از درگذشت پدر، به فرمان مظفرالدین شاه، به بهار رسید.done in 0.0404 seconds