آخرین ویرایش : February 18, 2013

فیروز میرزا نصرت الدوله فرمانفرما

روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام دختر

نام برادر

نام نوه

نام نتیجه

دارای رابطه خانوادگی با

بهمن میرزا بهاالدوله


فیروز میرزا با هما خانم دختر عمویش بهمن میرزا ازدواج کرد.


تاریخ تولد ۱۲۳۳ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۰۳ه.ق.
ملیت کشور ایران

done in 0.0842 seconds