آخرین ویرایش : March 3, 2013

علی خان ارشد الدوله

مناصب و مشاغل


فرمانده


گرایشات


مخالف با

انقلاب مشروطه ایران


با به سلطنت رسیدن محمدعلی شاه، ارشدالدوله در شمار فرماندهان نظامی بود و ابتدا در صف هواداران مشروطیت و مجلس در آمد و حتی گفته شده ریاست یکی از انجمن های تهران را به عهده داشته اما با مخالفت محمدعلی شاه با مشروطه خواهان، به مستبدین پیوست و بعد از به توپ بستن مجلس شورای ملی از اعضای دادگاهی بود که مشروطه خواهان را محاکمه می کرد. پس از فتح تهران، همراه شاه مخلوع و خانواده اش ناگزیر به ترک وطن و زندگی در تبعید شد.
هنگامی که محمدعلی شاه تصمیم به گرفتن دوباره تاج و تخت از دست رفته و قشون کشی به ایران گرفت، سالارالدوله برادر خود را به فرماندهی ستونی که از غرب وارد ایران می شد برگزید و علی خان ارشدالدوله را فرمانده قوایی که از شمال به ایران هجوم آورد، منصوب کرد. ارشد الدوله با بودجه ای که همراه داشت توانست ترکمانان تیز تک را همراه سازد و قوای مشروطه خواهان را در ورامین شکست سختی دهد و در امام زاده جعفر ورامین اردو زند اما برای فتح تهران عجله کرد و منتظر قوای سالارالدوله نماند، یپرم خان و امیر مجاهد توانستند با کمک توپخانه، ترکمانان همراهش را وحشتزده و فراری دهند و ارشد الدوله را که زخمی شده بود، اسیر سازند.


روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

ناصر الدین شاه قاجار


بعد مرگ ناصرالدین شاه، دخترش اخترالدوله از ملیجک جدا شد و پس از چندی به همسری ارشدالدوله در آمد.


تاریخ درگذشت ۱۳۲۹/۰۹/۱۶ه.ق.
ملیت کشور ایران
مدفن حرم شاه عبدالعظیم حسنی در شهر ری

توضیحات بیشتر:
  • علی خان ارشد الدوله از نوادگان فضلعلی خان قره باغی از سرداران دوران فتحعلیشاه و محمد شاه بود.علی خان ابتدا در دسته موزیک عزیزالسلطان (ملیجک) خدمت می کرد و وقتی ملیجک به دامادی شاه یعنی به همسری اختر الدوله در آمد و رییس گارد سلطنتی ناصرالدین شاه شد، علی خان نیز در شمار افراد گار سلطنتی درآمد و در اواخر دوران سلطنت مظفر الدین شاه قاجار به ارشد الدوله ملقب شد.
  • از محمدعلی شاه لقب سردار ارشد گرفت و در دوران استبداد صغیر از یاران نزدیک او بود. پس از فتح تهران با محمدعلی شاه به تبعید رفت و سپس در لشگرکشی شاه مخلوع برای بازپس گیری سلطنت یکی از فرماندهان اصلی بود. در نزدیکی تهران شکست خورد، اسیر و تیرباران شد. جسدش را به تهران آورده و به خانه همسرش اخترالدوله بردند.

done in 0.0274 seconds