آخرین ویرایش : March 8, 2013

بهمن میرزا

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه اردبیل

( تا ۱۲۵۰ه.ق. )
در زمان مرگ فتحعلی شاه (پدربزرگش) حاکم اردبیل بود.

شهر تهران

( از ۱۲۵۰ه.ق. تا ۱۲۵۱ه.ق. )
محمد میرزا پس از شاه شدن او را با فوج بهادران از اردبیل خواسته و با خود به تهران برد و در 19 شعبان 1250 ه.ق. حاکم تهران کرد.

منطقه بروجرد

( از ۱۲۵۱ه.ق. تا ۱۲۵۵ه.ق. )

منطقه آذربایجان

( از ۱۲۵۵ه.ق. تا ۱۲۶۳ه.ق. )
بهمن میرزا در سال 1255 ه.ق. پس از فوت قهرمان میرزا برادرش که حاکم آذربایجان بود، از طرف محمد شاه به جای او به تبریز فرستاده شد و تا سال 1263 ه.ق. والی آذربایجان بود. در همین دوره بود که سفارش ترجمه کتاب هزار و یک شب را به ملاعبداللطیف طسوجی داد. در مقام حاکم آذربایجان با دایی اش اصف الدوله حاکم خراسان علیه میرزا آقاسی صدراعظم وقت متحد شد و به فکر تصاحب سلطنت افتاد اما آقاسی از نقشه های آنها آگاه شد و ناچار خود را به تهران رساند و از برادرش محمدشاه امان خواست.


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

شورش سالار


بهمن میرزا به علت سوء سیاست حاج میرزا آقاسی صدراعظم، با الله یار خان آصف الدوله و پسرش محمد حسن خان سالار که خراسان را در دست داشتند بر ضد آقاسی محرمانه متحد شد. قرار شد پس از تسخیر تهران به وسیله حسن خان سالار و سپاه خراسان، بهمن میرزا از تبریز آمده و در زمان حیات یا ممات برادرش محمدشاه، بر تخت سلطنت جلوس کند. حاجی میرزا آقاسی در سال 1263 ه.ق. چون از این نقشه اطلاع یافت خسرو خان گرجی را مامور دستگیری رضا قلی خان والی کردستان کرد، خسرو خان هم او را دستگیر و به تهران روانه نمود. پس از این عمل بهمن میرزا حدس زد که خسرو خان به قصد گرفتاری او از کردستان به آذربایجان خواهد آمد و از ترس گرفتاری، مخفیانه خود را به تهران رساند و از محمد شاه امان گرفت.

تبعید به

شهر تفلیس

( از ۱۲۶۳ه.ق. تا ۱۲۶۶ه.ق. )
بهمن میرزا به دلیل همدستی با حسن خان سالار، از محمد شاه امان گرفت اما از تامین گرفتن خود اطمینان پیدا نکرد و به سفارت روس پناهنده شد، قرار شد که شاهزاده با عائله و نوکران خود، تحت حفاظت سپاهیان روسی از راه گیلان به قفقاز برود. بهمن میرزا پس از عزیمت از ایران، سه سال در تفلیس مقیم بود.

شهر شوشی

( از ۱۲۶۶ه.ق. تا ۱۳۰۱ه.ق. )
در سال 1266 ه.ق. بنا به صلاحدید دولت روس و یا خودش شهر شوشی حاکم نشین قراباغ را برای اقامت دائمی خویش برگزید و تا آخر عمر خود 1301 ه.ق با دم و دستگاه خویش در آنجا با تابعیت دولت روس زندگانی می کرد.


آثار


گردآوردنده

کتاب "تذکره محمدشاهی"

( ۱۲۴۹ه.ق. )
بهمن میرزا مولف تذکره الشعرائی است به نام تذکره محمد شاهی که آن را بنام برادر خود محمد شاه در سال 1249 ه.ق. به انجام رسانده است.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

اللهیارخان دولو آصف الدوله


اللهیارخان آصف الدوله دایی بهمن میرزا بود.


بهمن میرزا

تاریخ تولد ۱۲۲۵ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۰۱ه.ق.
محل درگذشت شهر شوشی
ملیت کشور روسیه
تغییر ملیت از 1263 ه.ق
کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • بهمن میرزا پسر چهارم عباس میرزا نائب السلطنه پسر فتحعلیشاه از فضلای شاهزادگان قاجار ، مردی فضل پرور ، کتاب دوست ، هنرخواه ، مربی علم و ادب که گویند صاحب کتابخانه معتبری بوده و بسیاری از کتب نفسیه فارسی به نام او تالیف شده و یا به تشویق او به چاپ رسیده است.
  •  بهمن میرزا در سال 1250 ه.ق. حاکم اردبیل بود. محمد میرزا پس از شاه شدن او را حاکم تهران کرد و در سال 1251 ه.ق. بحکومت بروجرد و سیلاخور منصوب شد. در سال 1255 ه.ق. حاکم اذربایجان شد.
  • بهمن میرزا در هنگام حکومت بر آذربایجان، با الله یارخان آصف الدوله و پسرش محمد حسن خان سالار علیه محمدشاه توطئه کرد و چون نقشه هایشان برملا شد، به سفارت روسیه پناهنده شد و به تبعید خودخواسته در تفلیس و قفقاز رفت. تا آخر عمر خود با دم و دستگاه خویش در شهر شوشی با تابعیت دولت روس زندگی کرد و حقوقی هم از دولت روسیه می گرفت و اولاد و اخلافش نیز در شمار سپاهیان روسیه خدمت می کردند.
  • دولت روسیه هنگام پادشاهی ناصرالدین شاه و مخصوصاً پس از درگذشت دو ولیعهدش (محمود میرزا و معین الدین میرزا) در 1273 ه.ق برای ولیعهدی و نیابت سلطنت بهمن میرزا کوشش کرد ولی نتیجه ای نگرفت.
  • بهمن میرزا در سال 1301 ه.ق. در سن 76 سالگی در شهر شیشه حاکم نشین قره باغ در گذشت.

 


done in 0.068 seconds