آخرین ویرایش : March 9, 2013

علی محمد فراش باشی

تحصیلات


محل تحصیل

لیسه حبیبیه در افغانستان


فارغ التحصیل لیسه حبیبیه کابل.


مناصب و مشاغل


وزیر

سفیر

معاون

وزارت معارف حکومت پادشاهی افغانستان


علی‌محمد فراش‌باشی در زمان امان‌الله رئیس بازرسی مدارس و بعد معاون وزیر اموزش و پرورش شد.توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند آدینه است.
  • او در سیاست خارجی به روسها و ترکها نزدیک‌تر بود.

done in 0.0487 seconds