از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۵۰م.-
۱۹۵۱م.-
۱۹۵۱م.-
۱۹۵۱م.-
۱۹۵۴م.-
۱۹۵۷م.-
۱۹۵۸م.-
۱۹۶۰م.-
۱۹۶۱م.-
۱۹۶۳م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۲۰۰۹-۰۵-۲۷م.۲۰۰۹-۰۵-۲۷م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

این شهر مرکز استان دهوک در منطقه خودگردان کردستان عراق است.

done in 0.0634 seconds