از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۶۶م.-
۱۹۶۶م.-
۱۹۶۷م.-
۱۹۶۹م.-
۱۹۶۹م.-
۱۹۷۷م.-
۱۹۷۹م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۲۰۰۹-۰۵-۲۷م.۲۰۰۹-۰۵-۲۷م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

این شهر مرکز استان دهوک در منطقه خودگردان کردستان عراق است.

done in 0.0683 seconds