آخرین ویرایش : April 19, 2013

محمد حسین سلجوقی

آثار


خوشنویس

کتاب "مثنوی معنوی مولانا"


این کتاب از مهم‌ترین آثار او است که آنرا به خط نستعلیق خفی نوشت و به محمدعمر خان، حاکم هرات، پیشکش کرد.


سایر موارد


نام شاگردان وی

محمد عثمان پریشان


محمدعثمان حسینی خط نستعلیق و شکسته را نزد خلیفه ملا محمدحسین سلجوقی آموخت و به درجه استادی رسید.


تاریخ تولد ۱۲۳۵ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۳ه.ش.
محل تولد شهر هرات
ملیت کشور افغانستان
قومیت تاجیک
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند عبدالاحد است. محمدحسین سلجوقی علوم عقلی و نقلی را نزد پدرش که از مشایخ روزگار خود بود، فرا گرفت.
  • او در خوشنویسی از شاگردان عبدالرحمان هروی بود و در این راه چندان اهتمام ورزید که خود به درجه استادی رسید.
  • وی پس از سالها تدریس در قلعه‌ای که اندکی بیرون از شهر هرات بود، گوشه انزوا گزید و به ریاضت پرداخت. او صوفی مشرب بود.

done in 0.0267 seconds