آخرین ویرایش : April 19, 2013

محمد عثمان خان محمدزایی

مناصب و مشاغل


کنسول

سفارت افغانستان در هندوستان

( از ۱۳۰۶ه.ش. )
سرکنسول

کارمند

وزارت خارجه حکومت پادشاهی افغانستان


محمدعثمان خانمحمدزایی در زمان امان‌الله خان منشی وزارت خارجه بود. بعد معاون اداره تشریفات و ریاست این اداره را بر عهده گرفت.توضیحات بیشتر:

وی فرزند امیرمحمد است.


done in 0.0535 seconds