آخرین ویرایش : April 19, 2013

محمد عزیز خان فرزند محمد یوسف

مناصب و مشاغل


سفیر


روابط خانوادگی


نام پسر


تاریخ درگذشت ۱۹۳۳م.
محل تولد شهر کابل
محل درگذشت شهر برلین
به دست شخصی به نام سید کمال کشته شد.
ملیت کشور افغانستان
قومیت پشتون
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • او در زمان امان‌الله خان سرپرست دانشجویان مقیم اروپا شد. بعد از مغضوب شدن نادر خان در کابل زندگی کرد.
  • در سال 1929 به اروپا رفت.

done in 0.0461 seconds