آخرین ویرایش : April 21, 2013

عظیم الله خان سدوزایی

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت کشاورزی حکومت پادشاهی افغانستان


در سلطنت امان الله خان به وزارات کشاورزی رسید.

سفیر

کارمندتوضیحات بیشتر:
  • وی فرزند عباس خان است.
  • سدوزایی بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه هندوستان، داخل خدمت دولت انگلیس در هند شد و در گروه نظامی سواره نظام خدمت کرد. در زمان عبدالرحمان خان به کابل آمد و تا دوران امیر حبیب الله مترجم دربار بود.
  • در سال 1928 نایب الحکومه بدخشان شد و در سال 1930 بازنشسته گردید.
  • وی از باسواد‌ترین چهره‌های کابینه امان الله خان بود و در سیاست خارجی خود را بی طرف معرفی می‌کرد.

done in 0.0503 seconds