از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
۱۳۱۴ه.ش.-
۱۳۱۴ه.ش.-


توضیحات بیشتر:

کانون بانوان در سال 1314 شمسی توسط گروهی از زنان تحصیل کرده و به فرمان رضا شاه در تهران تأسیس شد. این نخستین باری بود که سازمانی فعال در حوزه زنان تحت فرمان حکومتی تشکلیل و از حمایت مالی وزارت معارف برخوردار می شد. به دلیل همین وابستگی فعالیت های کانون محافظه کارتر از سازمان های مستقل و محدود به ارتقای تفکر و اخلاق زنان، آشنا کردن زنان با شیوه های مدرن نگهداری از فرزند و خانه داری، همینطور تشویق زنان به استفاده از محصولات داخلی و تشکیل سازمان های خیریه حمایت از کودکان یتیم و مادران فقیر می شد. دختران رضاشاه، شمس و اشرف پهلوی بر جلسات کانون نظارت داشتند. دو سال بعد از تأسیس کانون صدیقه دولت آبادی، از پیشگامان حقوق زنان در ایران، ریاست کانون را پذیرفت.

done in 0.0663 seconds