آخرین ویرایش : May 7, 2013

میرزا محمد خان نوری صدیق الملک


توضیحات بیشتر:

میرزا محمدخان نوری فرزند میرزا عبدالله نوری (منشی مخصوص عباس میرزا نایب السلطنه) جد خاندان اسفندیاری تهران است. در تبریز بزرگ شد و به خدمت دولت درآمد. در 1268 ه.ق در وزارت امورخارجه مشغول به کار شد. در 1275 ه.ق به ریاست دفاتر وزارت امور خارجه رسید و ملقب به رئیس شد.  در 1295 ه.ق ملقب به صدیق الملک شد.

یکی از مقامات عالی رتبه وزارتخانه بود و در سال 1276 ه.ق و 1288 ه.ق که میرزا سعید خان موتمن الملک وزیر امور خارجه با شاه به گیلان و بین النهرین رفته بود و همچنین در 1297 ه.ق پس از عزل سپهسالار از وزارت امورخارجه و نیز بعد از فوت موتمن الملک کفالت وزارت خارجه با صدیق الملک بود.

فرزندان و نوادگانش نیز به خدمت وزارت امور خارجه درآمدند. در 85 سالگی فوت کرد.


done in 0.0659 seconds