آخرین ویرایش : May 19, 2013

مهدی اسفندیاری نصیر السلطنه

تحصیلات


محل تحصیل

شهر سنت پترزبورگ (لنینگراد)از مدرسه حقوق و علوم سیاسی که مخصوص نجیب زادگان روس بود، لیسانس گرفت. در دوران تحصیل با تیمورتاش دوست شد.


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۰۰/۰۴ه.ش. تا ۱۳۰۲/۰۳ه.ش. )
نماینده دوره چهارم از شهر بابل

والی

منطقه کرمان

( ۱۳۰۸ه.ش. )

استان فارس


رضاشاه پس از پایان دوران نمایندگی نصیرالسلطنه، به واسطه دوستی او با تیمورتاش به والی گری فارس فرستادش.

وزیر مختار

سفارت ایران در بلژیک (دوره قاجار)


بعد از مشروطه مدتی وزیرمختار ایران در بروکسل بود.

سفارت ایران در ژاپن


پس از وزیرمختاری در بلژیک، مدتی وزیرمختار ایران در ژاپن بود.

سفارت ایران در عثمانی


آخرین سمت دیپلماتیک او وزیرمختاری در عثمانی بود.

رئیس

اداره دول غیر همجوار (دوره قاجار)


پس از مشروطه، مدتی ریاست این اداره را داشت.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با


مهدی اسفندیاری نصیر السلطنه

تاریخ تولد ۱۲۶۴ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۲ه.ش.
محل تولد شهر تهران

توضیحات بیشتر:
  • فرزند ارشد محتشم السلطنه بود، در پطرزبورگ درجه لیسانس گرفت. پس از بازگشت (در 1322 ه.ق) در اداره تذکره وزارت امور خارجه مشغول به کار شد.
  • در 1295 که کمیته مجازات در تهران تشکیل شد و اقدام به قتل افراد گناهکار و بی گناه کرد، او به ترتیبی با بعضی از اعضای کمیته آشنا شد و اخبار آنان را به دولت داد.
  • نصیرالسلطنه با مقبوله خانم ملقب به زینت الدوله (وفات 1359ه.ش) دختر سیداسماعیل خان اعزارالسلطنه ازدواج کرد. تنها فرزندش به نام امیرمحمد نیز وارد وزارت امور خارجه شد./ ف.م

done in 0.0556 seconds