از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

در دوره موسوم به استبداد صغیر مخبرالسلطنه، احتشام السلطنه و ممتازالدوله برای «اعاده آزادی» در پاریس انجمنی تشکیل دادند. بیشتر مخارج این انجمن را ظل‌السلطان و پسرش جلال‌الدوله که در پاریس می‌زیستند و مدعی سلطنت بودند می‌پرداختند.14 گاهی جلسات در پاریس در منزل علیقلی خان سردار اسعد برپا می‌گشت چرا که وی مردی ثروتمند و متنفذ بود و برای خود خانه و دستگاهی داشت در حالی که ایرانیان فراری اغلب با دست خالی به پاریس گریخته بودند. عصرها هم جلساتی در کافه دولاپه (قهوه خانه صلح) با حضور علیقلی خان و برادرزاده او مرتضی قلی خان و مخبرالسلطنه و حاج میرزا آقافرشی تشکیل می‌گردید و چون هزینه‌های آن بسیاربالا بود، هزینه را سردار اسعد می‌پرداخت. در این جلسات آزادیخواهان، علیقلی خان سردار بختیاری را با انواع کلمات عتاب آلود ملامت کردند که چرا در پاریس نشسته‌ای و او را تشویق کردند تا بر علیه استبداد قیام کند.

done in 0.0255 seconds