آخرین ویرایش : June 22, 2013

همدم السلطنه پهلوی

روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام خواهرتوضیحات بیشتر:

اولین فرزند رضا شاه از دخترعمویش صفیه (مریم) سوادکوهی. مادرش در جوانی درگذشت.


done in 0.0216 seconds