آخرین ویرایش : June 22, 2013

مهرداد پهلبد

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت فرهنگ و هنر ایران

( از ۱۳۴۳ه.ش. تا ۱۳۵۷ه.ش. )

در سال ۱۳۳۰ه.ش به معاونت وزارت فرهنگ و ریاست اداره کل هنرهای زیبا منصوب شد. در سال ۱۳۴۳ه.ش در کابینه حسنعلی منصور مقام وزارت فرهنگ و هنر را به عهده گرفت و تا سال ۱۳۵۷ ه.ش در این سمت بود.


روابط خانوادگی


نام همسر

شمس پهلوی

( از ۱۳۲۴ه.ش. تا ۱۳۷۴ه.ش. )
ثمره این ازدواج، سه فرزند به نام‌های شهباز، شهیار و شهرآزاد پهلبد بود.توضیحات بیشتر:

او فرزند یکی از خوانین ایل بختیاری بود. از سوئیس مدرک معماری گرفت. پس از ازدواج با شمس پهلوی وارد وزارت فرهنگ و هنر شد. در دهه چهل به همراه همسرش به دین کاتولیک گروید.
در سال 1357 همراه خانواده اش مهاجرت کرد و در حال حاضر در لس آنجلس اقامت دارد.


done in 0.0249 seconds