آخرین ویرایش : June 24, 2013

علی قوام

نام همسر اشرف پهلوی
اشرف به اصرار پدر و علي رغم ميل باطني اش با علي‌قوام ازدواج كرد. ازدواجی سرد و بدون محبت زوجین که بعد از کناره گیری رضاشاه از سلطنت و تبعیدش از ایران به جدایی ختم شد. شهرام پهلوی نیا حاصل این ازدواج است.
نام پدر ابراهیم قوام
نام پسر شهرام پهلوی نیا

done in 0.0252 seconds