آخرین ویرایش : June 24, 2013

شهرام پهلوی نیا

روابط خانوادگی


نام پدر

نام مادر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگتوضیحات بیشتر:

تحصیلات خود را در آمریکا به پایان برد و به تجارت پرداخت و با نیلوفر افشار ازدواج کرد. از او به عنوان تاجر عتیقه و غارتگر آثار باستانی ایران در دوران حکومت محمدرضا پهلوی (دایی اش) نام می برند.


done in 0.0486 seconds