از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

منوچهر اقبال در دوران نخست وزیری خود به دستور محمدرضا شاه حزب ملیون را تاسیس کرد و دبیرکل آن شد.

done in 0.0609 seconds