آخرین ویرایش : July 1, 2013

محمد انتظام السلطنه

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه دارالفنون تهران


در دارالفنون زبان فرانسه و فنون نظامی را آموخت.


مناصب و مشاغل


رئیس

نظمیه دوره قاجار


همزمان با حاکمیت ظهیرالدوله بر تهران، انتظام السلطنه سمت ریاست نظمیه را برعهده داشت.

انجمن اخوت


انتظام السلطنه در دوران ریاست ظهیرالدوله بر انجمن اخوت، نایب رئیس بود و پس از فوت ظهیرالدوله، به ریاست انجمن برگزیده شد.


روابط خانوادگی


نام پسرتوضیحات بیشتر:

وی از جمله متملکین بزرگ شهر تهران بود و معروف بود که باغی در امیریه داشت که بیش از پنجاه هزار متر مربع وسعت داشت. او دوست مورد اعتماد ظهیرالدوله بود.


done in 0.0465 seconds