آخرین ویرایش : July 1, 2013

محمد کریم خان مختار السلطنه

مناصب و مشاغل


حاکم

شهرستان دامغان

( از ۱۳۱۲ه.ق. تا ۱۳۱۴ه.ق. )
در اواخر 1312 ه.ق حکمران (نایب حکومت وجیه الله میرزا) سمنان و دامغان گردید.

عضویت در

نیروهای نظامی قاجار


در سال 1282ه.ق به خدمت نظام درآمد ودر 1296 ــ که قزاقخانه تاسیس شد ــ جزو نیروهای قزاق گشت.

رئیس

نظمیه دوره قاجار

( از ۱۳۱۵ه.ق. تا ۱۳۱۷ه.ق. )
پس از درگذشت میرزا عیسی خان وزیر در عصر مظفری  به ریاست نظمیه رسید. او نظمیه را سامان داد و شهر تهران را به چهار ناحیه (کمیساریا) تقسیم کرد و امنیت هر ناحیه را به یک هنگ نظامی سپرد و آنها را ژاندارمری نام نهاد. بیش تر شهرت مختارالسلطنه در تاریخ تهران به خاطر سخت گیری هایش در دوران خدمت در احتسابیه تهران است و ضرب المثل مشهور «ماست ها را کیسه کردن» یادگاری از آن دوران است. به دلیل اختلاف با آصف الدوله حاکم تهران استعفا داد.


روابط خانوادگی


نام پسر


محمد کریم خان مختار السلطنه

تاریخ درگذشت ۱۳۲۱ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

محمد کریم خان اصل و نسب عثمانی داشت. وارد خدمت نظام شد و در سال 1312 ه.ق ملقب به نیرالسلطنه شد و در همین سال همراه وجیه الله میرزا امیرخان سردار برای تعزیت الکساندر سوم و تهنیت جلوس نیکلای دوم امپراتور  به روسیه رفت و در بازگشت ملقب به منظم السلطنه شد. در سال 1315ه.ق نیابت سفارت فوق العاده دربار لندن برای تهنیت پنجاهمین سال سلطنت ملکه ویکتوریا را برعهده داشت و پس از بازگشت به ایران لقب «مختار السلطنه» گرفت و در سال 1317 ه.ق به لقب «سردار منصور» ملقب شد. تا سال 1317 ه.ق که از سمت ریاست نظمیه و احتسابیه استعفا کرد در مناصب مختلف به کار ادامه داد و به  سال 1321ق. در عهد سلطنت مظفرالدین شاه در گذشت.


done in 0.0478 seconds