از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
۱۲۳۶ه.ق.۱۲۴۴ه.ق.
۱۲۳۹ه.ق.۱۲۵۰ه.ق.
۱۲۵۲ه.ق.۱۲۶۲ه.ق.
۱۲۷۵ه.ق.۱۲۹۰ه.ق.
۱۲۸۹ه.ش.۱۲۸۹ه.ش.
۱۲۹۲ه.ق.۱۲۹۷ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۲۹۸ه.ش.۱۲۹۸ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
۱۲۹۱ه.ش.۱۲۹۷ه.ش.
۱۲۹۱ه.ق.۱۳۰۱ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۲۹۵ه.ش.۱۲۹۸ه.ش.
۱۲۹۵ه.ش.۱۲۹۵ه.ش.
۱۲۹۹ه.ق.۱۳۱۷ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
۱۲۸۱ه.ش.۱۲۸۴ه.ش.


توضیحات بیشتر:

در سال 1336 ه.ق در زمان صدارت محمدحسین خان صدر اصفهانی به دستور فتحعلی شاه قاجار وزارت خارجه تشکیل شد و میرزا عبدالوهاب خان معتمدالدوله نشاط اصفهانی به سمت اولین وزیر خارجه  تعیین شد.

done in 0.1174 seconds