از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۲۹۳-۱۲ه.ش.۱۲۹۴-۰۲ه.ش.
۱۲۹۷ه.ق.۱۳۰۱ه.ق.
۱۳۰۰-۱۱ه.ش.۱۳۰۱-۰۳ه.ش.
۱۳۰۱ه.ش.۱۳۰۲ه.ش.
۱۳۰۱ه.ق.۱۳۰۳ه.ق.
۱۳۰۲ه.ش.۱۳۰۲ه.ش.
۱۳۰۳ه.ق.۱۳۰۴ه.ق.
۱۳۰۵ه.ق.۱۳۱۴ه.ق.
۱۳۱۴ه.ق.۱۳۱۴ه.ق.
۱۳۱۷ه.ق.۱۳۲۴ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۲۹۸ه.ش.۱۲۹۸ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
۱۲۹۱ه.ش.۱۲۹۷ه.ش.
۱۲۹۱ه.ق.۱۳۰۱ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۲۹۵ه.ش.۱۲۹۸ه.ش.
۱۲۹۵ه.ش.۱۲۹۵ه.ش.
۱۲۹۹ه.ق.۱۳۱۷ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
۱۲۸۱ه.ش.۱۲۸۴ه.ش.


توضیحات بیشتر:

در سال 1336 ه.ق در زمان صدارت محمدحسین خان صدر اصفهانی به دستور فتحعلی شاه قاجار وزارت خارجه تشکیل شد و میرزا عبدالوهاب خان معتمدالدوله نشاط اصفهانی به سمت اولین وزیر خارجه  تعیین شد.

done in 0.0673 seconds