آخرین ویرایش : July 9, 2013

میرزا نصرالله خان خلعتبری (اعتلا الملک)

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت مالیه ایران(دوره قاجار)

( ۱۲۹۸ه.ش. )

در کابینه وثوق الدوله

وزارت کشاورزی ایراندر کابینه حکیمی

سفیر

سفارت ایران در افغانستان

( از ۱۳۰۸ه.ش. تا ۱۳۱۷ه.ش. )

وزیر مختار

سفارت ایران در افغانستان (دوره قاجار)

( از ۱۳۰۰ه.ش. تا ۱۳۰۴ه.ش. )

معاون

وزارت خارجه ایران (دوره قاجار)

( از ۱۲۹۵ه.ش. تا ۱۲۹۸ه.ش. )

در 1295 ه.ش مدیرکل وزارت امور خارجه شد و سال بعد به معاونت وزارتخانه رسید. در غیاب نصرالدوله کفالت وزارتخانه را برعهده داشت.

عضو

مجلس سنای ایرانسناتور انتصابی در دوره اول مجلس سنا


روابط خانوادگی


نام پسر

دارای رابطه خانوادگی با

علی اکبر دفتریعلی اکبر دفتری در مأموریت افغانستان با دختر اعتلاءالملک خلعتبری سفیر وقت ایران در افغانستان ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد.


میرزا نصرالله خان خلعتبری (اعتلا الملک)

تاریخ تولد ۱۲۶۸ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۴۱ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

فرزند میرزا شکرالله نامه نگار بود. در 1308 ه.ق وارد وزارت امور خارجه شد. در 1316 ه.ق راقم فرامین وزارت امور خارجه بود و ملقب به اعتلاء الملک شد. در زمان مشروطه در سفارت استانبول خدمت می کرد. به ایران برگشت و عضو دادگاه محاکمه طرفداران محمدعلی میرزا (شاه مخلوع) بود. سپس مامور کمیسیون حل دعاوی سرحدی ایران و عثمانی شد، در محرم 1330 ه.ق معاون اول این کمیسیون بود.


done in 0.0589 seconds