از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۲۴۴ه.ق.۱۲۴۴ه.ق.


توضیحات بیشتر:

گریبایدوف خواهرزاده ژنرال پاسکوویچ سردار گرجستانی و حاکم قفقاز به توصیه پاسکوویچ از جانب امپراتوری روسیه به وزیر مختاری دولت روس در ایران منصوب شدتا بر اجرای مفاد عهدنامه ترکمانچای نظارت کند. تکبّر و غرور سفیر و برخوردهای ناپسند او درباریان را رنجاند. در این میان فردی به نام میرزا یعقوب مارکاریان معروف به آغا یعقوب ایروانی از خواجه سرایان حرم فتحعلی شاه که به دولت بدهکار بود با استفاده از ماده 13 عهدنامه به پناهندگی گریبایدوف و سفارت روس درآمد. ایلچی روس نه تنها از این مجرم فراری حمایت کرد بلکه درصدد برآمد به بهانه استرداد اُسرا زنان گرجی را که در حرمسراها بودند به سفارت روسیه بیاورد. گریبایدوف جمعی از مأموران خود را به خانه آصف‌الدوله که در میان ارگ دارالخلافه بود فرستاد تا دو تن از زنان او را به سفارت آوردند. آصف‌الدوله  نزد مجتهد زمان میرزا مسیح مجتهد شکایت کرد. حاج میرزا مسیح مجتهد به تکلیف مسلمانی خود نماینده‌ای نزد ایلچی روس فرستاد و درخواست استرداد زنهای مسلمان را نمود که هر بار با سخنان زشت و مرتدانه گریبایدوف و عواملش رو به رو شدند.

در روز ششم شعبان 1244 ه.ق مردم به هیجان آمده  با عوامل سفارت درگیر شدند، هشتاد نفر از مردم و 38 نفر از عوامل سفارت روس کشته شدند. در بین مقتولین سفارت جنازه گریبایدوف به عنوان وزیر مختار، آولونگ دبیر دوم و پزشک سفارت، منشی ایرانی سفارت، یک شاهزاده گرجی، یک افسر روسی، آغا یعقوب ارمنی، یازده قزاق و چند مستخدم ارمنی مشاهده می‌شد. تنها مالتسوف دبیر اول سفارت از معرکه جان سالم به در برد که در مراجعت به روسیه در حمایت از ایران و بر ضد سفیر مغرور روسی گواهی داد. دولت روس در این زمان با دولت عثمانی بر سر قضایای بالکان اختلاف داشت و سعی می کرد با دولت درگیری جدیدی رخ ندهد لذا با اقدامات عباس میرزا و اظهارات مالتسوف، امپراتور روسیه بوسیله سفیر جدید خود، ژنرال دالگورکی سه شرط را به دولت ایران توصیه نمود.
1. یکی از شاهزادگان درجه اول را برای عذرخواهی به دربار روسیه اعزام کند.
2. یک نفر از مسببین اصلی قضیه را در میان مردم اعدام کند.
3. میرزا مسیح مجتهد را از کشور ایران تبعید نمایند.

دولت ایران پیشنهاد روسیه را پذیرفت و با اعزام خسرو میرزا پسر عباس میرزا، به دار آویختن رضاقلی بیک فرزند پناه بیک طالشی و بالأخره با فرستادن میرزا مسیح مجتهد به عراق توانست به سه درخواست روسیه جامه عمل بپوشاند.

done in 0.0295 seconds