آخرین ویرایش : July 14, 2013

جواد فروغی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه تهران

( تا ۱۳۱۶ه.ش. )

لیسانس علوم سیاسی


مناصب و مشاغل


رایزن

سفارت ایران در اتریش

( از ۱۳۳۴ه.ش. تا ۱۳۳۶ه.ش. )

سفارت ایران در ایتالیا

( از ۱۳۳۶ه.ش. تا ۱۳۳۸ه.ش. )

مدیر

وزارت امور خارجه ایران

( از ۱۳۳۲ه.ش. تا ۱۳۳۴ه.ش. )

در اسفند 1315 ه.ش وارد خدمت وزارت امور خارجه شد و در اداره ترجمه و اداره اطلاعات و مطبوعات خدمت کرد. در 1332 به ریاست اداره ترجمه رسید.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

ابوالحسن فروغیابوالحسن فروغی عموی جواد فروغی بود.


تاریخ تولد ۱۲۹۴ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۸ه.ش.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

در 1338 ه.ش به مقام وزیرمختاری ارتقا یافت اما در اسفندماه این سال درگذشت.


done in 0.0295 seconds