از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۱۰ه.ق.-
۱۳۱۶ه.ق.-
۱۳۲۵ه.ق.۱۳۲۶ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
۱۳۰۹ه.ش.۱۳۱۶ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۰۳ه.ش.۱۳۰۷ه.ش.


توضیحات بیشتر:

در دوران سلطنت ناصرالدین شاه اداره تجارت شکل گرفت که بعدها به وزارت فواید عامه تغییر نام یافت. این وزارتخانه در سال 1309 ه.ش و سلطنت رضاشاه به دو وزارتخانه اقتصاد ملی و طرق و شوارع تقسیم شد.

done in 0.0452 seconds