از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۴۸ه.ش.-


توضیحات بیشتر:

این کتاب که توسط انتشارات ابن سینا در دو جلد تألیف شده است به شرح فعالیت ها و زندگی نامه برخی از زنان مبارز ایرانی در بازۀ زمانی میان انقلاب مشروطه و انقلاب سفید می پردازد. این کتاب در سال 2013 با عنوان From Darkness Into Light: Women's Emancipation in Iran در ایالات متحده آمریکا ترجمه و چاپ شد.

done in 0.0282 seconds