آخرین ویرایش : July 21, 2013

فضل الله نبیل

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه دارالفنون تهراندر رشته علوم سیاسی تحصیل کرد.


مناصب و مشاغل


سرپرست

سفارت ایران در انگلستان

( از ۱۳۱۷ه.ش. تا ۱۳۱۹ه.ش. )

کفالت سفارت لندن

وزیر مختار

سفارت ایران در لهستان

( از ۱۳۲۷ه.ش. تا ۱۳۲۹ه.ش. )

سفارت ایران در سوئد

( از ۱۳۲۹ه.ش. تا ۱۳۳۰ه.ش. )

رایزن

سفارت ایران در انگلستان

( ۱۳۱۶ه.ش. )

در سال 1315 ه.ش نیابت سفارت در لندن را به عهده گرفت و سال بعد رایزن سفارت شد.

دبیر

سفارت ایران در فرانسه

( از ۱۳۰۷ه.ش. تا ۱۳۱۲ه.ش. )

معاون

وزارت امور خارجه ایران

( ۱۳۳۰ه.ش. )

در سال 1322 ه.ش ریاست اداره سوم سیاسی را برعهده داشت. سپس مدیرکل شد و در اردیبهشت 1330 ه.ش معاون کل وزارت امور خارجه و سال بعد بازرس عالی وزارتخانه بود.

کارمند

دربار پهلوی

( از ۱۳۳۸ه.ش. )

پس از بازنشستگی از وزارت امور خارجه در سال 1338 ه.ش پیشکاری فرح پهلوی را برعهده گرفت.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام خواهر


تاریخ تولد ۱۲۷۵ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

پس از تحصیل در سال 1297 ه.ش وارد خدمت وزارت امور خارجه شد. ابتدا کارمند اداره تحریرات عثمانی بود. مدتی در کنسولگری تفلیس و سفارت مسکو خدمت کرد. بعد به سفارتخانه پاریس و لندن رفت. به ایران بازگشت و در 1320 ه.ش ریاست اداره عهود و جامعه ملل و سال بعد ریاست دفتر محرمانه را به عهده گرفت. آخرین سمت او در وزارتخانه عضویت در شورای عالی سیاسی (1336 ه.ش) بود. در ابان 1337 بازنشسته شد.


done in 0.0334 seconds