آخرین ویرایش : July 21, 2013

امیر محمد صلاحی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه تهران

( تا ۱۳۲۲ه.ش. )

لیسانس علوم سیاسی


مناصب و مشاغل


سفیر

سفارت ایران در کنگو

( از ۱۳۵۲ه.ش. تا ۱۳۵۵ه.ش. )

کنسول

کنسولگری ایران در بصره

( از ۱۳۳۹ه.ش. تا ۱۳۴۱ه.ش. )

کاردار

دبیر

سفارت ایران در سوئد

( از ۱۳۳۲ه.ش. )

دبیر اول سفارت

سفارت ایران در ایتالیا

( از ۱۳۲۸ه.ش. تا ۱۳۲۹ه.ش. )

در سال 1327 ه.ش وابسته سفارت در رم بود، در سال 1328 ه.ش دبیر سوم و یعد دبیر دوم و در سال 1329 ه.ش دبیر اول سفارت شد.

مدیر

وزارت امور خارجه ایراندر 1336 ه.ش کفیل اداره کتابخانه وزارت امور خارجه شد و پس از بازنشستگی عمویش (احمد صلاحی) در سال 1337 ه.ش رئیس اداره کتابخانه و مدتی بعد در همان سال رئیس اداره سجلات شد. در 1343 ه.ش بازرس وزارتی و در 1347 ه.ش رئیس دفتر وزارتی بود. در 1350 ه.ش در هیات امنای حفظ اسناد و مدارک تاریخی وزارت امور خارجه عضو شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

احمد صلاحیاحمد صلاحی عموی امیر محمد بود.


تاریخ تولد ۱۲۹۵ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۷۱ه.ش.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

در 1321 ه.ش وارد وزارت امور خارجه شد. ابتدا کارشناس اداره حسابداری بود. در 1325 به سفارت ایران در بلگراد رفت و سپس در رم و استکهلم خدمت کرد. پس از انتصاب به مقام سفیری و خدمت در سفارت ایران در کینشازا (کنگوی کنونی) در سال 1355 ه.ش بازنشسته شد.


done in 0.0548 seconds