آخرین ویرایش : July 21, 2013

عزیز محمد صلاحی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه تهران

( تا ۱۳۳۰ه.ش. )

لیسانس علوم سیاسی


مناصب و مشاغل


کنسول

کنسولگری ایران در کویته

( از ۱۳۴۳ه.ش. تا ۱۳۴۴ه.ش. )

رایزن

سفارت ایران در ایتالیا

( از ۱۳۴۹ه.ش. تا ۱۳۵۲ه.ش. )

در سال 1349 ه.ش رایزن دوم سفارت رم شد و در 1350 ه.ش به مقام رایزن اول ارتقا یافت.

وابسته

سفارت ایران در ایتالیا

( از ۱۳۳۴ه.ش. تا ۱۳۳۶ه.ش. )

ابتدا وابسته سفارت بود و در 1336ه.ش به مقام دبیر سومی ارتقاء یافت.

مدیر

وزارت امور خارجه ایراندر آبان 1356 ه.ش سرپرست اداره وزارت دفتری بود. بعد از انقلاب (1359 ه.ش) مدیرکل اداره خدمات و اموال شد.

کارمند

دربار پهلوی

( ۱۳۵۳ه.ش. )

در 1353 ه.ش مدت کوتاهی مامور خدمت در دفتر مخصوص شمس پهلوی شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

احمد صلاحیاحمد صلاحی عموی عزیز محمد بود.


تاریخ تولد ۱۳۰۳ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۶۸ه.ش.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

در بهمن 1327 وارد خدمت وزارت امور خارجه شد. در ادارات مختلف تشریفات، اطلاعات، گذرنامه و ... کارشناس بود. در 1332 ه.ش دبیر دوم سرکنسولگری ایران در هامبورگ شد. بعد از آن به رم رفت. در سال 1338 ه.ش مدتی مامور خدمت در دفتر نخست وزیری شد و وظیفه بازرسی را به عهده داشت. در 1359 ه.ش بازنشسته شد.


done in 0.0419 seconds