آخرین ویرایش : July 21, 2013

احمد صلاحی

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


مدیر

وزارت امور خارجه ایران

( از ۱۳۲۸ه.ش. تا ۱۳۲۷ه.ش. )

رئیس کتابخانه وزارت امور خارجه


روابط خانوادگی


نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

امیر محمد صلاحیاحمد صلاحی عموی امیر محمد بود.

عزیز محمد صلاحیاحمد صلاحی عموی عزیز محمد بود.


تاریخ تولد ۱۲۷۲ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۴۶ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

پدرش میرزا محمد خان صلاح السلطنه اهل تفرش بود و در 1289 ه.ش مدتی پس از فتح تهران، مباشرت وزارت خارجه را عهده دار بود. احمد در سال 1291 ه.ش وارد خدمت وزارت امور خارجه شد. مدتی کارمند اداره محاکمات بود و پس از آن به کارگزاری آدربایجان رفت، پس از خدمت در کنسولگری عشق آباد و بغداد در سال 1301 ه.ش مامور خدمت در وزارت داخله شد و مدتی شهردار اصفهان و سپس مشهد بود. مدتی نیز ریاست اداره آمار و ثبت احوال آذربایجان را به عهده داشت. در سال 1328 ه.ش بار دیگر به وزارت امور خارجه برگشت و در 1337 ه.ش بازنشسته شد.


done in 0.026 seconds