آخرین ویرایش : July 21, 2013

محمد حجازی

معروف به : مطیع الدوله

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


معاون

عضو

مجلس سنای ایرانچندین دوره سناتور انتصابی و انتخابی شهر تهران بود.

صاحب امتیاز

مجله ایران امروز (چاپ ایران)

( از ۱۳۱۸ه.ش. تا ۱۳۲۱ه.ش. )

کارمند

وزارت دادگستری ایرانبه دعوت داور به وزارت دادگستری رفت و ریاست دفتر وزیر را عهده دار شد.

وزارت پست و تلگراف (دوره قاجار)در پانزده سالگی وارد خدمت اداره پست تهران شد. به دلیل تسلطش به زبان فرانسه، برای تحصیل مهندسی تلگراف بی سیم به بلژیک اعزام شد.


محمد حجازی

تاریخ تولد ۱۲۷۹ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۵۲/۱۱/۱۰ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
مدفن گورستان بهشت زهرا تهران

توضیحات بیشتر:

پدرش نصرالله مستوفی وزیر لشگر از مستوفیان دربار قاجار بود. پانزده ساله بود که پدرش فوت کرد و برای تامین معاش به خدمت وزارت پست دوره قاجار درآمد. به دلیل تسلطش به زبان فرانسه مورد توجه قرار گرفت و برای ادامه تحصیل به بلژیک و فرانسه اعزام شد و در رشته تلگراف بیسیم مهندس شد. بعد از بازگشت به ایران، در وزارت پست و تلگراف مشغول به کار شد، مدتی هم به وزارت دادگستری رفت اما علاقه وافرش به ادبیات سبب شد رشته تخصصی خود را کنار بگذارد و به نویسندگی بپردازد. در مدت کوتاهی آثارش محبوبیت فراوانی یافت. محمد حجازی به زبان های فرانسه و انگلیسی تسلط کامل داشت. از آثار او می توان کتاب های : آرزو ، آهنگ ، آئینه ، اندیشه ، سرشک ، ساغر ، سخنان جاوید ، پریچهر ، پروانه ، زیبا ، نسیم و هما را نام برد.


done in 0.0308 seconds