آخرین ویرایش : July 22, 2013

میرزا ابوتراب مقبل‌ السلطنه

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۰۰ه.ش. تا ۱۳۰۲ه.ش. )
نماینده حوزه انتخابیه ترشیز (کاشمر) در دوره چهارم مجلس شورای ملی


روابط خانوادگی


نام پسر

نام دختر


تاریخ تولد ۱۲۴۴ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۰ه.ش.
محل تولد منطقه کاشمر
محل درگذشت شهر مشهد
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • میرزا ابوتراب فرزند عبدالوهاب ترشیزی بود. بیشترین فعالیت میرزا ابوتراب در عرصه فعالیتهای اقتصادی و ملکداری بود و در میان رجال، متنفذان و کارگزاران حکومت در خراسان نفوذ تدریجی ِ قابل اعتمادی به دست آورد.
  • قوام السلطنه که در واپسین سالهای عمر سلسله قاجار مدتی حکمران خراسان شد، مهمترین دوستان و نزدیکان سیاسی میرزا ابوتراب بود و به همت همین قوام السلطنه هم بود که میرزا ابوتراب مقبل السلطنه به دوره چهارم مجلس راه یافت. نمایندگی مجلس شورای ملی تنها و مهمترین فعالیت سیاسی میرزا ابوتراب مقبل السلطنه محسوب می شود.

done in 0.0516 seconds