آخرین ویرایش : July 22, 2013

ایران دخت اقبال

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۵۰ه.ش. تا ۱۳۵۴ه.ش. )

به نمایندگی از حوزۀ گناباد در بیست و سومین مجلس شورای ملی شرکت کرد. 


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر


تاریخ تولد ۱۲۸۹ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

وی در انجمن شهرستان نیشابور نماینده بود. 


done in 0.055 seconds