آخرین ویرایش : July 22, 2013

قدس منیر جهانبانی

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۵۴ه.ش. تا ۱۳۵۷ه.ش. )

وی در دوره بیست و چهارم مجلس نماینده مردم شیراز بود. done in 0.0264 seconds