آخرین ویرایش : July 23, 2013

درخشنده کمالی آزاد

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۵۴ه.ش. تا ۱۳۵۷ه.ش. )

در دوره بیست و چهارم نماینده حوزه انتخابی تهران بود. 


درخشنده کمالی آزاد

تاریخ تولد ۱۳۰۱ه.ش.
ملیت کشور ایران

done in 0.0385 seconds