آخرین ویرایش : July 23, 2013

ویدا داودی

معروف به : ویدا گروسیان

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۵۴ه.ش. تا ۱۳۵۷ه.ش. )

در دروه بیست و چهارم نماینده حوزه انتخابی شهر تهران بود.

کارمند


تاریخ تولد ۱۳۲۳ه.ش.
ملیت کشور ایران

done in 0.022 seconds