آخرین ویرایش : July 23, 2013

طلعت اسدی خزیمه

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۵۰ه.ش. تا ۱۳۵۷ه.ش. )

در دروه های بیست و سوم و بیست و چهارم نماینده حوزه انتخابی درگز، از استان خراسان بود.


طلعت اسدی خزیمه

تاریخ تولد ۱۳۹۳ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

نام پدرش امیرمعصوم بود.
دارای مدرک سیکل اول بود.
 


done in 0.0184 seconds