آخرین ویرایش : July 23, 2013

فرخ لقا بابان

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۵۴ه.ش. تا ۱۳۵۷ه.ش. )

در دروه بیست و چهارم نماینده حوزه انتخابی شهر سنندج بود.


گرایشات


عضو

حزب رستاخیز ایراناو در میان هئیت 55 نفره اجرایی حزب بود. 


فرخ لقا بابان

تاریخ تولد ۱۳۰۸ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • دارای مدرک دیپلم از دانشرای مقدماتی بود. 

done in 0.1788 seconds