آخرین ویرایش : July 23, 2013

هما زاهدی

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۴۶ه.ش. تا ۱۳۵۷ه.ش. )

در دروه های بیست و دوم، بیست وسوم و بیست و چهارم نماینده حوزه انتخابی شهر همدان بود.


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

کشور فرانسهپیش از شعله ور شدن آتش انقلاب 1357 به فرانسه رفت و همسرش داریوش همایون مدتی بعد از انقلاب به او ملحق شد. 


روابط خانوادگی


نام همسر

داریوش همایون

( از ۱۳۵۰ه.ش. )

داریوش همایون همسر دوم هما زاهدی بود. او پیش از آن با عبدالحسین اتحادیه ازدواج کرده بود که برادر نامادری اش بود و از وی دو دختر داشت.

نام پدر

نام برادر


هما زاهدی

تاریخ تولد ۱۳۱۰ه.ش.
ملیت کشور ایران

done in 0.027 seconds