آخرین ویرایش : July 23, 2013

لطیفه وحیدی

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۵۴ه.ش. تا ۱۳۵۷ه.ش. )

در دروه بیست و چهارم نماینده حوزه انتخابی اردبیل بود.

کارمند

وزارت فرهنگ و هنر ایراندر چندین مدرسه در اردبیل دبیر بود. 


تاریخ تولد ۱۳۱۴ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

نام پدرش حسن بود.
 


done in 0.0219 seconds