آخرین ویرایش : July 23, 2013

متعالیه نائینی طبا

تحصیلات


محل تحصیل

کشور فرانسهبرای مدتی در چند آموزشگاه خیاطی در فرانسه دوره دید. 


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۵۴ه.ش. تا ۱۳۵۷ه.ش. )

در دروه بیست و چهارم نماینده حوزه انتخابی شهر نائین و خور بیابانک از اصفهان بود.


تاریخ تولد ۱۲۸۹ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • نام پدرش میرزا مرتضی طباطبایی نائینی بود که برای مدتی متولی آستان قدس رضوی بود. 
  • در تهران آموزشگاه خیاطی و طراحی لباس داشت. 

done in 0.0227 seconds