آخرین ویرایش : July 23, 2013

فریده هاشمی

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۵۴ه.ش. تا ۱۳۵۷ه.ش. )

در دروه بیست و چهارم نماینده حوزه انتخابی آذربایجان شرقی، شهر سراب بود.

کارمند

وزارت فرهنگ و هنر ایرانمدیر مدرسه راهنمایی ششم بهمن سراب بود.


تاریخ تولد ۱۳۱۸ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • نام پدرش ابوطالب بود. 

done in 0.023 seconds