آخرین ویرایش : July 23, 2013

عصمت مشائی

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۵۴ه.ش. تا ۱۳۵۷ه.ش. )

در دروه بیست و چهارم نماینده حوزه انتخابی اراک بود

کارمند

وزارت فرهنگ و هنر ایرانمدیر مدرسه ای در اراک بود. 


تاریخ تولد ۱۳۰۳ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • نام پدرش احمد بود.

done in 0.0233 seconds