آخرین ویرایش : July 23, 2013

مهر آفاق آصف زاده

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۵۰ه.ش. تا ۱۳۵۴ه.ش. )

در دروه بیست و سوم نماینده حوزه انتخابی آبادان بود.

کارمند

وزارت فرهنگ و هنر ایراندبیر علوم تربیتی و فلسفی در دبیرستان های آبادان و تهران بود. 


مهر آفاق آصف زاده

تاریخ تولد ۱۳۱۵ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

نام پدرش فرخ بود. 
وی دکترای تعلیم و تربیت و روانشناسی بود.


done in 0.0241 seconds