آخرین ویرایش : July 23, 2013

عاطفه امیرابراهیمی

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۵۰ه.ش. تا ۱۳۵۴ه.ش. )

در دروه بیست و سوم نماینده حوزه انتخابی بافت، از استان کرمان بود.


گرایشات


عضو

حزب ایران نوینﻋﺎﻃﻔﻪ ﺍﻣﻴﺮﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ ﺣﺰﺏ بود. ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮﺩ.


عاطفه امیرابراهیمی

تاریخ تولد ۱۳۰۷ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

رئیس بیمارستانی به نام بیژن بود. 


done in 0.0256 seconds