آخرین ویرایش : July 23, 2013

پریوش سرخوش

مناصب و مشاغل


سرپرست

وزارت کار و امور اجتماعی ایرانوی مدیر کل خدمات اجتماعی این وزارت بود.

نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۵۰ه.ش. تا ۱۳۵۴ه.ش. )

در دروه بیست و سوم نماینده حوزه انتخابی تهران بود.


گرایشات


عضو

حزب ایران نوین

( از ۱۳۴۶ه.ش. )

وی در این حزب مسئول کمیته آموزش و از اعضای هیئت رئیسه سازمان بانوان حزب بود. 


پریوش سرخوش

تاریخ تولد ۱۳۰۴ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • نام پدرش علی بود.
  • دارای مدرک دکترا بود. 

done in 0.025 seconds