آخرین ویرایش : July 23, 2013

نزهت نفیسی

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۴۲ه.ش. تا ۱۳۴۶ه.ش. )

در دروه بیست و یکم نماینده حوزه انتخابی بافت، از کرمان بود. در طول 4 سال دوره نمایندگی اش یک بار هم پشت تریبون نرفت. 


گرایشات


عضو

حزب مردم ایراناز طرف این حزب وارد مجلس شورای اسلامی شد. 


روابط خانوادگی


نام همسر

نام دختر


نزهت نفیسی

تاریخ تولد ۱۲۹۸ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • فرزند دکتر لقمان نفیسی بود.
  • پس از اتمام دورۀ متوسطه مدتی را در اروپا گذراند.
  • در کنگره «آزادزنان و آزادمردان» شرکت داشت که در سال 1341 در تهران برگزار شد.

done in 0.0266 seconds